Mine sisusse

Kasutamistingimused

Palun võtke hetk nende reeglite ülevaatamiseks.

Pidage meeles, et me ei vastuta postitatud teadete eest. Me ei hääleta ega taga ühegi sõnumi täpsust, täielikkust ega kasulikkust ega vastuta ühegi sõnumi sisu eest.

Sõnumid väljendavad sõnumi autori seisukohti, mitte tingimata selle veebisaidi vaateid. Kasutajaid, kes leiavad, et postitatud kiri on taunitav, julgustatakse meiega kohe e-posti teel ühendust võtma. Meil on võimalus ebasobivaid teateid eemaldada ja teeme kõik endast oleneva, et seda mõistliku aja jooksul teha, kui otsustame, et eemaldamine on vajalik.

Nõustute selle teenuse kasutamise kaudu, et te ei kasuta seda veebisaiti selle materjali postitamiseks, mis on teadlikult vale ja / või laimav, ebatäpne, solvav, labane, vihkav, ahistav, roppus, rumala, seksuaalselt orienteeritud, ähvardav, sissetungiv isiku eraelu puutumatust või rikkuda muul viisil seadusi.

Nõustute mitte postitama autoriõigustega kaitstud materjali, kui autoriõigused pole teie või selle veebisaidi omandis.

Meie tarkvara kasutab küpsiseid, et eristada teid teistest meie veebisaidi kasutajatest. See aitab meil selle saidi sirvimisel pakkuda teile isikupärastatud kogemusi.

Mängudefoorumi reeglid

Mängufoorumi sisuks on arvuti ehk PC mängud ja kõik nendega seonduv. 

 1. Mängufoorumis kehtib tava, üks teema mängu kohta ja see tähendab, et kui foorumis on juba olemas mängu teema, mille kohta soovid küsimust esitada või arvamust avaldada, siis tuleks see postitada olemasolevasse teemasse.
 2. Vahvel.net ei poolda piraatlust, seega on mängudealafoorumis keelatud igasugune arutlus, mis kasvõi kaudselt piraatlust propageerib.
 3. Foorum ei salli ebaausaid mängureid ja ei soovi rikkuda mängurite mängulõbu õpetustega, kuidas mänge läbida või petukoode kasutada.

Autoriõigused

 1. Lisades Veebilehele andmeid või teoseid (kuulutusi, fotosid, tekste) annab Kasutaja Haldajale tasuta üle kõik varalised autoriõigused, mis Kasutajal vastava objekti suhtes olemas on. Haldajale kuulub ainuõigus kasutada igal viisil Kasutaja poolt Veebilehele edastatud tekste, andmeid ja fotosid; sealhulgas on Haldajal ainuõigus lubada või keelata nimetatud objektide kasutamist, reprodutseerimist, levitamist, tõlkimist, kogumikesse või andmebaasidesse lisamist, avaldamist, üldsusele näitamist või üldsusele suunamist mistahes tehnikavahendite vahendusel. Haldajal on õigus teostada kõiki autoriõigusi kogu maailmas.
 2. Veebileht ja kogu selle sisu, kaasa arvatud andmebaas, kõik tekstid ja pildid on kaitstud autoriõigusega. Autoriõigused kuuluvad Haldajale. Haldajale kuuluvad ühtlasi autoriõigused Haldaja poolt või viimase tellimusel loodud tarkvarale, kujundusele ning autoriõigusega kaitstud lahendustele.

Kasutustingimused

 1. Kasutajad peavad Veebilehe kasutamiseks järgima käesolevaid Kasutustingimusi, tutvuma Privaatsuspoliitikaga ning arvestama kõiki kohaldatavaid seadusi ja teisi õigusakte. 
  Veebilehe registreerunud Kasutajaks saamine eeldab, et Kasutaja nõustub Kasutustingimustega ning kinnitab, et on tutvunud Privaatsuspoliitikaga. Juhul, kui Kasutaja ei nõustu Kasutustingimustega, ei ole Veebilehe kasutamine lubatud.
 2. Kasutaja vastutab ise Veebilehe kasutamise ning selle kaudu kuulutuste avaldamise eest. Haldaja ei vastuta Kasutaja poolt Veebilehe kaudu avaldatud kuulutuste ja tehtud pakkumiste seaduslikkuse, 
  tõepärasuse ja kehtivuse eest ning teiste seaduslike kohustuste või heade tavade järgimise eest Kasutaja poolt. Haldaja ei vastuta Veebilehe kaudu teenuste osutamisel või vahendamisel või kaupade ostmise, 
  müügil või vahendamisel teenuste ja kaupade kvaliteedi ja/või kvantiteedi eest. Selle eest võtab vastutuse ainult müüja/vahendaja ise, mitte ei suuna ostjat probleemide tekkimisel mingi muu liikme/kasutaja poole.
 3. Kasutaja on kohustatud järgima intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid ja teisi õigusakte. Kasutajal on keelatud kasutada Veebilehte või Haldaja poolt osutatavaid teenuseid pettuse või muu õiguserikkumise toimepaneku eesmärgil.
 4. Kõik pakkumised peavad olema tehtud avalikult vastavasse müügiteemasse! Hinnapakkumised peab selgelt,  üheseltmõistetavalt numbriliselt välja kirjutama; mitmetimõistetavad või ebaselged mitte-numbrilised hinnapakkumised on keelatud ja kehtetud.
 5. Keelatud on müüa kaupa, mida müüja valduses reaalselt kohapeal pole ja ebaseaduslike asjade müük - KEELATUD! Igale käega katsutavale toote müümise teemale peab olema lisatud PILT! Soovitatavalt ka toote tutvustus, kirjeldus, hind, seisukord (et müümine/ostmine oleks lihtsam).
 6. Jaburate asjade kohta teemat mitte teha (kartulid, hein, surnud rott vms)!
 7. Mitte ostjad/müüjad (niisama risustajad/laimajad) teemasse sekkuda ei tohi!
 8. Oma kontaktandmeid EI PEA panema teemasse sisse, kui ei soovi- Võid anda need läbi PMI!
 9. Müüjapoolsed erilised tarne- või maksetingimused (nt. ainult käest-kätte ja/või sularahas müük) ja muud olulised müüki puudutavad tingimused tuleb ära mainida müügikuulutuse esimeses postituses.
 10. Teiste müügiteemades oma müügipakkumiste tegemine on keelatud ja vastavat reeglit rikkunud kasutajat karistatakse postituspiiranguga kuni foorumile ligipääsu piiramiseni välja.
 11. Kui ese on müüdud/vahetatud või soovite teema katkestada, kustutage oma müügi teema ära. Pärast teemale [müüdud], [vahetatud] või [katkestatud] staatuse andmist liigub teema kinnisesse ärifoorumite arhiivi, kus seda säilitatakse turvalisuse huvides vähemalt nädal aega.
 12. Kasutajal on keelatud töödelda fotosid tähelepanu äratamise eesmärgil. Mitme objekti kohta ühe kuulutuse avaldamine ei ole lubatud.
 13. Kasutaja kohustub informeerima Haldajat elektronposti teel koheselt juhul, kui mõni Kasutaja poolt Veebilehe kaudu avaldatud andmetest on pärast avaldamist muutunud ebatäpseks, ebaõigeks või ebaseaduslikuks.
 14. Haldajal on õigus omal äranägemisel valida oma lepingupartnereid.
 15. Käesolevate Kasutustingimustega nõustumisel kinnitab Kasutaja; *ta on teadlik, et vastutab ise enda poolt Veebilehe vahendusel avaldatud andmete ja kuulutuste sisu eest; *ta on teadlik, et kuulutustes soovitud tehingute tegemine toimub ilma Haldaja vahenduseta ning Haldaja ei vastuta nimetatud tehingute eest; *ta on teadlik, et Kasutaja ja Haldaja vahelise õigussuhte olemus Veebilehe kasutamisel on ammendavalt ja selgesõnaliselt Kasutustingimustes kirjas ning Veebilehe kasutamine mistahes muudel eesmärkidel saab toimuda vaid Haldaja eelneval kirjalikul nõusolekul.
 16. Kasutaja on kohustatud tagama, et tema poolt Veebilehele sisestatavad failid ja elektronposti saadetised ei sisalda arvutiviirusi ega muid arvutiprogramme või faile, mis kahjustavad või võivad kahjustada või muul viisil häirivad või võivad häirida Veebilehe normaalset tööd või mis salvestuvad Veebilehe teiste Kasutajate arvutitesse ning kahjustavad või häirivad nimetatud arvutite normaalset funktsioneerimist.
 17. Kasutaja kohustub kasutama Veebilehte üksnes seaduslikel ja õiguspärastel eesmärkidel. Kasutaja kohustub tasuma talle osutatavate Teenuste eest vastavalt hinnakirjale.
 18. Kasutaja on kohustatud hoidma oma salasõna saladuses ning mitte edastama seda ühelegi kolmandale isikule.

Haldaja õigused

 1. Haldajal on õigus vastavalt Teenuste ja Veebilehe arengule ühepoolselt muuta Kasutustingimusi ja hinnakirju. Haldaja võib Kasutustingimusi muuta siis, kui seda tingib muudatus kehtivas seadusandluses või selle tõlgendamises, uue Teenuse kasutuselevõtmine või senise Teenuse pakkumise lõpetamine, Kasutajate pidevad kaebused, Haldaja suhtes jõustunud Kasutustingimuste muutmiseks kohustav kohtulahend või haldusakt, vajadus Kasutaja andmete kaitse tõhustamiseks, muudatused Haldaja töökorralduses, tehnoloogilised arengud, mis võimaldavad parandada Veebilehe haldamise või Teenuste kvaliteeti ja turvalisust. 
 2. Haldajal on õigus piirata Kasutaja õigusi Veebilehe kasutamisel või lõpetada Kasutaja registreeritud staatus juhul, kui Kasutaja rikub käesolevaid Kasutustingimusi.
 3. Haldajal on õigus kontrollida Kasutaja poolt Veebilehele edastatud kuulutusi, tekste ja fotosid ning eemaldada sellised kuulutused, mis sisaldavad ebatäpseid või eksitavaid andmeid, mille avaldamise puhul oleks tegemist õigusrikkumisega või mille avaldamisel on Kasutaja muul moel rikkunud käesolevaid Kasutustingimusi.
 4. Haldaja ei vastuta kahju eest, mis tekkis Kasutajale või kolmandatele isikutele seoses sellega, et Haldaja kasutas oma õiguskaitsevahendeid (näiteks eemaldas Veebilehelt sisu või tõkestas sellele juurdepääsu, piiras Kasutaja õigusi või tõkestas tema juurdepääsu oma kasutajakontole või Veebilehele),  kui see oli vajalik Haldajale rikkumise kohta esitatud kaebuse või Haldajal tekkinud rikkumise kahtluse tõttu või otseselt seetõttu, et sisu või Kasutaja käitumine on vastuolus Kasutustingimuste, hea tava või õigusaktidega. Sellisel juhul ei vastuta Haldaja tekkinud kahju eest isegi juhul, kui kaebus oli põhjendamatu või hiljem selgub, et tegemist ei olnud rikkumisega.
 5. Kui Kasutaja on kasutanud Veebilehel teise isiku autoriõigusega kaitstud teost või sellest tuletatud teost, siis ei vastuta Haldaja sellise teose kasutamisega Kasutajale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest. Kõik nimetatud vaidlused lahendab ja vastavad kulud kannab Kasutaja.
 6. Haldaja ei vastuta Teenuse mittetoimivuse ega muude rikkumiste eest, mis on tekkinud vääramatu jõu esinemise tõttu. Vääramatuks jõuks loetakse mistahes ettenägematut sündmust, mis ei olene Haldajast ega Kasutajast või mille üle neil puudub kontroll, sh tulekahju, plahvatus, loodusõnnetused, sõda, võimu- ja valitsusorganite otsused, samuti internetiühenduse katkemine, makseteenustes (pangalink, krediitkaardimakse jms) esinevad tehnilised tõrked jne.

Oluline informatsioon

Selle veebisaidi paremaks muutmiseks oleme teie seadmesse paigutanud küpsised . Võite kohandada oma küpsiste seadeid , vastasel juhul eeldame, et te olete küpsiste kasutamisega nõus kui jätkate veebisaidil sirvimist.. Palun lugege läbi Kasutustingimused ja Privaatsuspoliitika.